UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież.
Archiwum przetargów znajduje się na stronie http://www.jrp.mwik.pl/

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Andrzej Borowicki +48 500 298 313
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży
Data opis | plik do pobrania format
14-08-2019 Ogłoszenie PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) PDF
  - zał. nr 1 - Formularz oferty PDF
  - zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału PDF
  - zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia PDF
  - zał. nr 4 - Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw PDF
  - zał. nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz PPE XLS
  - zał. nr 6 - Umowa sprzedaży energii elektrycznej PDF
  - zał. nr 7 - Klauzula RODO PDF
 Odpowiedzi i wyjaśnienia
 23-08-2019 Odpowiedzi na pytania PDF
 
 16-09-2019 Informacja o wyborze oferty PDF
     

 

Przetarg na roboty budowlane - Urbanowo etap II

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Urbanowo (ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży) – etap II
Data opis | plik do pobrania format
28-03-2019 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
     
Projekty budowlane
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Urbanowo (ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży) PDF
2. Mapy - etap II PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar ZIP
Załączniki
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 159/2018 Urbanowo PDF
  Rysunek odwodnienia hydrantu PDF
  Decyzja Sanepid PDF
  Załączniki w formie edytowalnej ZIP
 
 25-04-2019 Informacja o wyborze oferty PDF 
     

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 

 
Dział: Dział Oczyszczania Ścieków
Osoba
kontaktowa:
Roman Niedźwiecki, Magdalena Wekwert +48 67 2822208
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków położonej w Studzieniec Łęg, gmina Chodzież
Data opis | plik do pobrania format
18-02-2019 Ogłoszenie PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) PDF
  - zał. nr 1 - wzór formularza oferty PDF
  - zał. nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy PDF
  - zał. nr 3 - wzór wykazu usług PDF
  - zał. nr 4 - jakość wytwarzanych osadów ściekowych PDF
  - zał. nr 5 - wzór umowy PDF
 
     

 

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Archiwum Przetargów

Realizacje MWiK Chodzież