KROK 1:

Zapoznanie się z treścią warunków ogólnych | Warunki Ogólne | oraz otrzymanych warunków szczegółowych przyłączenia do sieci wod-kan.

Uwaga:

1. Warunki ogólne i szczegółowe przyłączenia do sieci wod-kan. są wytycznymi niezbędnymi do sporządzenia trasy przyłącza wod.-kan. przez projektanta oraz ich prawidłowego wykonania przez wykonawcę.

2. MWiK Sp. z o.o. ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami bądź bez uzyskania zgody MWiK Sp. z o.o.

3. Za wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan. MWiK Sp. z o.o. nie pobiera opłaty.

KROK 2:

Zgłoszenie się do uprawnionego projektanta instalacji sanitarnych w celu sporządzenia planu sytuacyjnego trasy przyłącza wod-kan. na mapie do celów projektowych.

KROK 3:

Złożenie do Starostwa Powiatowego wniosku o objęcie Naradą Koordynacyjną usytuowania planowanego przyłącza wodociągowego w celu wyeliminowania możliwych kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

KROK 4:

Przystąpienie do wyboru wykonawcy budowy przyłącza wod-kan. Budowa przyłącza może się odbyć:

  • systemem gospodarczym (wykonanie własne);
  • za pośrednictwem firmy budowlanej;
  • na zlecenie przez MWiK Sp. z o.o.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież