Archiwum Wydarzeń

Nowoczesna infrastruktura to nie wszystko - rozmowa z Prezesem Zarządu

Nowoczesna infrastruktura to nie wszystko - rozmowa z Prezesem Zarządu

20.10.2021 r.
---------------
Rozmowa ze Stanisławem Binieckim - Prezesem Zarządu MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży, która ukazała się w numerze nr 10 Biuletynu Samorządowego Gminy Chodzież Nasza Gmina.

Jest Pan szefem jednego z najbardziej strategicznych, dla funkcjonowania miejscowej społeczności, zakładów. Czuje Pan odpowiedzialność?

Oczywiście, podobnie jak wszyscy pracownicy Spółki. Efekty naszej pracy mieszkańcy oceniają każdego dnia. Świadczone przez nas usługi służą realizacji celów, które można ująć jako: zadowolenie klienta obsługiwanego przez nowoczesną firmę, dbającą o pracownika i odpowiedzialną społecznie. Nie da się ich realizować bez odpowiedzialnego podejścia do naszej pracy, choć może właściwszym byłoby użycie słowa - służby na rzecz lokalnej społeczności.

Zacznijmy od tego, jaką wodę pijemy? Z jakich warstw pochodzi i czy mamy zagwarantowaną odpowiednią jakość.

Woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć wód podziemnych czwartorzędowych (płytszych) i trzeciorzędowych (głębszych). Woda dostarczana naszym klientom jest dobrej jakości zarówno pod względem mikrobiologicznym jak i fizyko-chemicznym. Potwierdzają to pozytywne wyniki jej badań. Prowadzone są one zarówno przez Państwową Inspekcję Sanitarną, jak i zakładowe laboratorium w ramach monitoringu wewnętrznego. Nasza woda jest średnio-twarda. Ma ona w związku z tym dodatkowe walory zdrowotne w postaci jonów wapnia i magnezu, a jej parametry są porównywalne pod tym względem z wodą butelkowaną.

Na świecie dobrej jakości woda staje się towarem coraz bardziej poszukiwanym. W Polsce także. Czy może Pan zagwarantować mieszkańcom gminy, że w najbliższych latach jej nie zabraknie?

Dzięki inwestycjom, które sukcesywnie realizowaliśmy nie mieliśmy w ostatnich latach ograniczeń w dostawie wody dla naszych odbiorców, a tylko w 2020 były one udziałem mieszkańców ponad 200 miejscowości w Polsce. Połączenie miejskiego i gminnego systemu wodociągowego pozwoliło na bardzo racjonalną gospodarkę wodą i przyniosło obopólne korzyści. Część gminy otrzymuje wodę z miasta, a z kolei południowa część miasta zasilana jest ze stacji w Podaninie. Myśląc przyszłościowo zidentyfikowaliśmy nowe tereny wodonośne, na których w kolejnych latach budowane będą studnie głębinowe. Także zmiany klimatu wpływają na umniejszanie zasobów. Stąd tak ważna jest tzw. mała retencja, np. aby deszczówka była zatrzymywana tutaj, a nie odpływała rzekami do morza. Warto więc, gdy tylko jest to możliwe, zagospodarowywać tę wodę na własnych nieruchomościach, do czego zachęcamy.

To a propos proszę powiedzieć jakie obecnie są najważniejsze inwestycje MWiK na terenie gminy? Wiem, że ciągle wymieniane są stare sieci azbestowe na nowe…

Na terenie Gminy Chodzież znacząca większość sieci wodociągowej wykonana jest z rur tworzywowych. W ramach inwestycji do roku 2020 wymieniliśmy na tym obszarze ponad 2 km sieci z azbestocementu. Pozostało jej jeszcze stosunkowo niewiele bo tylko ok. 2 km, co stanowi 1,7 % długości gminnej sieci wodociągowej. Inne kluczowe inwestycje to: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Konstantynowie, uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, wdrożenie na oczyszczalni ścieków w Studzieńcu nowych rozwiązań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi i wykorzystania ścieku oczyszczonego.

Ale MWiK to nie tylko woda, ale także ścieki. Czy są jakieś problemy z eksploatacją sieci kanalizacyjnej?

Głównym jest niewłaściwe korzystanie z kanalizacji sanitarnej. Większość z nas robi to w sposób prawidłowy, ale nadal zdarzają się przypadki wrzucania do kanalizacji rzeczy, które tam nie powinny trafiać. Dotyczy to w szczególności włóknistych artykułów higienicznych np. nawilżanych chusteczek. Potrafią one uszkodzić pompy na przepompowniach ścieków, co powoduje zagrożenia zalania ściekami i generuje dodatkowe koszty związane z usuwaniem awarii. Do kanalizacji trafiają również resztki żywności, czy nawet odpady poremontowe! Pamiętajmy - kanalizacja to nie śmietnik.

Starania spółki w zakresie zapewnienia jak najpełniejszej obsługi są znane i doceniane przez mieszkańców gminy. Praktycznie wasza praca nigdy się nie kończy…

Utrzymanie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody wymaga nieustannej pracy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Sukcesywnie wdrażamy nowoczesne rozwiązania dotyczące zdalnego zarządzania infrastrukturą. Z głównych obiektów spółki, w których utrzymujemy całodobowe dyżury, zdalnie monitorujemy pracę stacji uzdatniania i podwyższania ciśnienia wody i sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i 45 sieciowych przepompowni ścieków, co umożliwia szybkie wykrywanie i usuwanie awarii. Dzięki temu i wymianie zużytych technicznie odcinków sieci straty wody obniżyliśmy z ponad 17% do 8%. Wszystkie wodomierze odczytujemy zdalnie. Stacje Uzdatniania Wody i podwyższania ciśnienia są wyposażone w agregaty prądotwórcze zapewniające ich pracę nawet w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Ta cała infrastruktura wymaga ciągłego utrzymania, dozoru i prac serwisowych itd.

Wspólnie z firmą jest Pan współorganizatorem, ale też entuzjastą Pikniku Naukowego w Chodzieży. Jak ocenia Pan niedawną imprezę, która odbyła się w niedzielę 12 września?

Nasze zaangażowanie w działania edukacyjne związane z szeroko rozumianą ekologią wynikają z celów o których mówiłem na początku. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i mamy świadomość, że nowoczesna infrastruktura to nie wszystko. Istotny jest stan środowiska w którym żyjemy i z zasobów którego korzystamy. Tych nie będzie bez dbania przez nas wszystkich o środowisko. Uwrażliwianiu na te kwestie służy właśnie piknik naukowy. Organizujemy go we współpracy z Nadleśnictwem Podanin i Urzędem Miejskim w Chodzieży. Cieszy nas, że aktywnie piknik wspiera również Gmina Chodzież. Razem możemy więcej…

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież