Archiwum Wydarzeń

Modernizacja i rozbudowa - wywiad z Prezesem Zarządu

SPC Nietuszkowo

25.06.2021 r.
---------------
Wywiad ze Stanisławem Binieckim Prezesem Zarządu MWiK Sp. z o.o., który ukazał się w numerze 6 (45) 2021 Naszej Chodzieży.

Upłynął okres trwałości projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”, którego realizacja zakończyła się w roku 2016. Co to oznacza?

To pięcioletni okres od zakończenia projektu, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu. A te z perspektywy odbiorcy to przede wszystkim poprawa stanu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz większa dostępność do usług zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków dla mieszkańców gminy i miasta Chodzieży. Przekłada się to bezpośrednio na komfort życia mieszkańców oraz stan gleb i wód powierzchniowych. Najlepiej zauważalnym efektem jest płynąca z kranów dobrej jakości woda oraz bezpieczeństwo ciągłości jej dostaw do odbiorców.

Przypomnijmy krótko, co zostało zrealizowane w ramach projektu?

Skala tego przedsięwzięcia była jak na nasze warunki olbrzymia. To przede wszystkim modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków umożliwiająca przyjęcie dodatkowej ilości ścieków z nowo kanalizowanych terenów i z wyłączonej z eksploatacji oczyszczalni w Oleśnicy. Przebudowano od podstaw stację uzdatniania wody w Podaninie i zmodernizowano stację przy ul. Podgórnej w Chodzieży. Wybudowano ponad 19 km sieci wodociągowej, wymieniając najbardziej awaryjne jej odcinki oraz łącząc oddzielne dotąd sieci miejską i gminną w jeden zintegrowany system, który zwiększa możliwość utrzymania ciągłości dostaw wody nawet w przypadku awarii. Na terenie miasta i gminy wybudowano i zmodernizowano 25,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 23 przepompownie ścieków. Poprzez budowę ponad 1 km kanalizacji deszczowej przekształcono część dotychczasowej sieci kanalizacji ogólnospławnej w kanalizację sanitarną, ograniczając napływy wód deszczowych i roztopowych do oczyszczalni ścieków. To tylko najistotniejsze przedsięwzięcia. Cały projekt kosztował ponad 50,5 mln zł, z tego 23,7 mln to bezzwrotna dotacja z Funduszu Spójności z Programu Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej, którą udało się Spółce uzyskać.

Wraz z zakończeniem projektu nie zaprzestaliście dalszych inwestycji.

Systematycznie każdego roku wydatkujemy znaczące środki na remonty, modernizacje i rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. W latach 2016-20 nakłady inwestycyjne wyniosły 17,72 min zł, co daje średnio na rok 3,54 mln zł. W tym okresie między innymi wybudowaliśmy i wymieniliśmy 30,5 km sieci wodociągowej w tym wymieniliśmy 4,86 km rur azbestocementowych na nowe z PE. Zbudowaliśmy 6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 3,79 km kanalizacji tłocznej, 1 km kanałów bocznych oraz 80 przydomowych i 5 lokalnych przepompowni ścieków. Pozwoliło to na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej następnych nieruchomości. Wymieniliśmy również 373 przyłącza wodociągowe. Zmodernizowane zostały główne zbiorniki wody uzdatnionej. To tylko część zrealizowanych zadań. Sukcesywnie wdrażamy nowoczesne rozwiązania dotyczące zdalnego zarządzania infrastrukturą. Z głównych obiektów spółki, w których utrzymujemy całodobowe dyżury, zdalnie monitorujemy pracę stacji uzdatniania i podwyższania ciśnienia wody i sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i większości sieciowych przepompowni ścieków (45), co umożliwia szybkie wykrywanie i usuwanie awarii. Dzięki temu i wymianie zużytych technicznie odcinków sieci straty wody obniżyliśmy z ponad 17% do 8%. Zdalny monitoring tych obiektów, jak i dostęp do rozbudowywanej o nowe funkcje cyfrowej mapy GIS możliwy jest również z dedykowanych temu laptopów czy tabletów będących na wyposażeniu pracowników nadzoru. Wszystkie wodomierze odczytujemy zdalnie. Poszerzamy również obszar działania. Od roku 2018 dostarczamy wodę do sołectw Radwanki i Studźce-Adolfowo na terenie gminy Margonin.

A jaki wpływ na działalność Spółki ma wciąż jeszcze trwająca pandemia SARS Cov-2?

Jeśli chodzi o sprzedaż naszych usług- dostawę wody i odbiór ścieków- zaobserwowaliśmy zmiany dotyczące ich struktury, a nie ilości. Przez lockdown więcej wody zużywaliśmy w domach niż w pracy czy np. szkołach. W trosce o bezpieczeństwo naszych odbiorców i pracowników zmuszeni byliśmy do czasowego ograniczenia bądź zmiany niektórych działań, np. wizyt odbiorców w naszej siedzibie. Z pomocą przychodzą tu nowe technologie. Od 2018 roku działa elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Zachęcamy też do korzystania z e-faktury, dla której jest niższa o 4,10 zł opłata abonamentowa. Już ponad 43 % faktur wystawiamy w tej formie. Nasi klienci otrzymują także za pośrednictwem sms-ów powiadomienia o istotnych zdarzeniach (o wystawieniu e-faktury wraz ze wszystkimi jej danymi, przerwach w dostawie wody), oczywiście o ile wyrazili na taka formę kontaktu zgodę i podali nam numer telefonu. Niewątpliwie pokłosiem pandemii będzie dalszy rozwój obsługi klienta w formie zdalnej. Także my podejmujemy działania, aby Ci, którzy będą chcieli, mogli maksymalnie dużo spraw załatwić bez konieczności wizyty w naszej siedzibie.

Podczas naszej poprzedniej rozmowy, 3 lata temu, mówiliśmy także o zagrożeniach związanych z brakiem wody. W międzyczasie mieliśmy kolejne dwa gorące suche lata. Czy coś się zmieniło?

Nie, ale między innymi dzięki inwestycjom, o których mówiłem, nie mieliśmy ograniczeń w dostawie wody dla naszych odbiorców, a tylko w poprzednim roku były one udziałem mieszkańców ponad 200 miejscowości w Polsce. Problem nadal pozostaje. W celu jego złagodzenia zidentyfikowaliśmy nowe tereny wodonośne, na których w kolejnych latach budowane będą studnie głębinowe. Ponadto corocznie przepompowujemy z cieku Borka do jeziora Strzeleckiego ok. 190 tys. m3 wody. Jest to istotne, gdyż wody jeziora Strzeleckiego zasilają zbiornik wód podziemnych będący źródłem dla studni głębinowych zlokalizowanych przy ul. Chopina w Chodzieży. Także zmiany klimatu wpływają na umniejszanie zasobów. Stąd tak ważna jest tzw. mała retencja, np. aby deszczówka była zatrzymywana tutaj, a nie odpływała rzekami do morza. Prawo wodne zachęca zresztą do takich działań. Trzeba docelowo liczyć się z dodatkowymi opłatami za nieracjonalną gospodarkę wodą deszczową. Warto więc, gdy tylko jest to możliwe, zagospodarowywać tę wodę na własnych nieruchomościach, do czego zachęcamy.

A jak na działalność Spółki wpływają zewnętrzne warunki ekonomiczne?

Jesteśmy od nich uzależnieni i mamy na nie bardzo ograniczony wpływ. Z jednej strony rosną obciążenia i to zarówno wynikające ze zmian przepisów, jak i z rosnących cen towarów i usług. Przykładem niech będzie wzrost cen energii elektrycznej, w ciągu dwóch lat o 51 %. Z drugiej strony zagrożeniem jest proces wyludniania się głównie Chodzieży. Dotyka on nie tylko naszego miasta, ale większości małych ośrodków. Dodatkowo brakuje nowych zakładów przemysłowych tworzących popyt na nasze usługi. A przypomnijmy, że niedawno upadł jeden z większych- produkujący porcelanę. To wszystko powoduje, że za rosnącymi kosztami nie idzie proporcjonalnie rosnąca sprzedaż wody i ścieków, co niestety przekłada się na ceny tych usług. Podejmujemy działania obniżające koszty, jednak nie są one w stanie zrekompensować wzrostów, o których mówiłem. Za przykład niech posłużą rozszerzanie obszaru działalności czy wykonywanie usług odpłatnych. Ostatnio naszą ofertę wzbogaciliśmy o usługi Zakładowego Laboratorium, które na realizowane badania wody i ścieków uzyskało akredytację i po zakończeniu okresu trwałości projektu może wykonywać je w szerokim zakresie dla podmiotów zewnętrznych.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież