Archiwum Wydarzeń

Remont zbiorników wody

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2020_zbiorniki_01.jpg

W styczniu 2020 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży podpisała umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, na remont dwóch podziemnych zbiorników wody uzdatnionej o objętości 1000 m3 każdy. Wartość zadania wynosi 800 tys. zł. Biorąc pod uwagę zakres oraz koszt prac jest to jeden z największych remontów na sieci wodociągowej prowadzonych przez Spółkę od momentu jej powstania w roku 2000. Zbiorniki zastąpiły wcześniejszy z roku 1913 o pojemności 380 m3.

Zostały oddane do użytku w 1980 r. i od tego czasu nie przechodziły generalnego remontu. Poddawane były jedynie bieżącym naprawom oraz okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji. W roku 2018 Spółka zleciła wykonanie ekspertyzy stanu zbiorników, która pokazała konieczność przeprowadzenia ich remontu. Na podstawie wyników badań wnętrza zbiorników sporządzono specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, opisano technologię prac remontowych oraz sporządzono kosztorys inwestorski. Wymieniono wówczas również 4 zasuwy DN 250 do zbiorników. Prace remontowe prowadzone są zamiennie, tak aby jeden ze zbiorników zawsze był czynny. Obejmują one: zdjęcie istniejących powłok wewnątrz zbiorników, wypiaskowanie całej powierzchni i jej częściową reprofilację, wykonanie niezbędnych napraw zbrojenia i betonu oraz natrysk mineralnej powłoki na wewnętrzne powierzchnie zbiornika. Wymienione zostaną również instalacje technologiczne wewnątrz zbiornika oraz włazy, drabiny, podesty i balustrady. Wszystkie materiały, stosowane w trakcie remontu posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zbiorniki wody czystej należą do najważniejszych obiektów systemu zbiorowego zaopatrzenia wody dla miasta i części gminy Chodzież. Zlokalizowane są w jednym z najwyższych punktów na sieci wodociągowej. Pełnią z jednej strony funkcję retencyjną, współpracują ze stacjami uzdatniania wody oraz pełnią rolę „wieży ciśnień” stabilizując ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Każdy zbiornik to osobna monolityczna konstrukcja żelbetowa w kształcie cylindra o średnicy 15 m i wysokość 6,6 m. Oba zbiorniki są połączone ze sobą na zewnątrz wspólnym rurociągiem, tworząc układ naczyń połączonych. Planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2020 r. Przeprowadzone prace pozwolą zapewnić stabilną jakość bakteriologiczną dostarczanej wody oraz zabezpieczą konstrukcję zbiorników na kolejne lata eksploatacji.

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2020_zbiorniki_02.jpg

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież