Reklamacje

Ogólne zasady zgłaszania reklamacji

Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Dostawcę umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

1. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, potwierdzonej własnoręcznym podpisem.

2. Dostawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację udzielana jest w formie pisemnej.

3. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację Odbiorca otrzymuje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację wymaga dłuższego terminu; Odbiorca powinien być poinformowany o terminie rozpatrzenia reklamacji. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

Sprawdzenie wodomierza głównego

W przypadku jeśli Odbiorca nie zgadza się ze wskazaniami wodomierza głównego może wystąpić z wnioskiem o jego sprawdzenie. W takim przypadku procedura reklamacyjna jest następująca:

1. Odbiorca składa pisemny wniosek o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego, potwierdzony własnoręcznym podpisem.

2. Dostawca dokonuje wymiany wodomierza głównego na posesji Odbiorcy.

3. Dostawca zleca sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego zdemontowanego u Odbiorcy uprawnionemu organowi, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

4. Po wykonaniu ekspertyzy przez uprawniony organ Dostawca otrzymuje świadectwo z wynikiem kontroli.

5. W przypadku udokumentowania na podstawie wydanego świadectwa, iż wskazania wodomierza głównego są prawidłowe i nie odbiegają od normy, koszty jego sprawdzenia pokrywa Odbiorca.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazań wodomierza głównego Odbiorcy przysługuje roszczenie z tego tytułu za okres obrachunkowy poprzedzający zlecenie sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza.

Realizacje MWiK Chodzież