Krok 1.

Pobranie i wypełnienie wniosku o zawarcie umowy | Wniosek do pobrania | lub wniosku o zawarcie umowy do budynku wielolokalowego | Wniosek do pobrania |.

Krok 2.

Złożenie pisemnego wniosku w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MWiK Sp. z o.o.

Krok 3.

Podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków w siedzibie MWiK Sp. z o.o. Do zawarcia umowy wymagane jest przedstawienie do wglądu dokumentu poświadczającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, np. wypis z księgi wieczystej, umowa najmu.

Uwaga:

Pracownik MWiK Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy przygotowuje projekt umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, który obejmuje ogólne warunki | OWU dla odbiorców Miasta ChodzieżOWU dla odbiorców Gminy Chodzież | oraz umowę indywidualną | Wzór Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków |.

Kontakt: Biuro Obsługi Klienta

tel.+48 67 2811624

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież