Krok 1.

Przeprowadzenie przez pracownika Działu Eksploatacyjno-Technicznego MWiK Sp. z o.o. wizji lokalnej wybudowanego przyłącza wod-kan. w wykopie otwartym.

Krok 2.

Sporządzenie przez pracownika MWiK Sp. z o.o. protokołu częściowego z wizji lokalnej wybudowanych przyłączy.

Uwaga:

  1. Protokół częściowy nie stanowi podstawy do odbioru końcowego budynku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
  2. Podstawą do zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków jest protokół częściowy z wizji lokalnej oraz szkic roboczy (z terenu) w wersji papierowej lub elektronicznej (.dwg lub .dxf).
  3. Za przyłączenie do sieci MWiK Sp. z o.o. nie pobiera opłaty.

Krok 3.

Po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanego przyłącza w terminie określonym na wniosku ws. zgłoszenia zamiaru realizacji przedsięwzięcia, pracownik MWiK Sp. z o.o. sporządza protokół końcowy odbioru technicznego. Protokół ten stanowi podstawę do odbioru budynku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież